Kommunene

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

SMIL-midler:
www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg i Troms og Finnmark. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering

Redningsplanken:
www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og stipend/kulturarv/redningsplanken/

Sametinget

Sametinget ønsker å bidra til at samiske kulturminner synliggjøres, istandsettes og formidles som en ressurs for de samiske samfunnene og for allmennheten.

Tilskudd til samiske kulturminner:
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/tilskudd/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-til-samisk-kulturminnevern/

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

https://kulturminnefondet.no/

Norsk kulturarv

«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt.

www.kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.
Økonomisk støtte fra stiftelsen kan deles i bidrag til: – vern av myke verdier, og – vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende.

www.stiftelsen-uni.no

Riksantikvaren

Riksantikvaren har ansvar for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Riksantikvaren er et direktorat, og en del av miljøforvaltningen.
Riksantikvaren er vedtaksmyndighet for fredninger og klageinstans for vedtak som er gjort av regional kulturminneforvaltning på kulturminnefeltet.
Hvis du eier eller forvalter et kulturminne, kan du søke om tilskudd fra Riksantikvaren til tiltak som istandsetting, sikring og skjøtsel.

www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/